Escola

Qui som?

Som:

L’Escola Balmes del Centre Catòlic de Mataró és una institució educativa privada concertada, que nasqué l’any 1896 amb la finalitat de donar-hi cabuda als fills/es de la classe treballadora a fi de promocionar-los com a persones responsables, mitjançant la formació de llur caràcter i del desenvolupament d’hàbits civicosocials.

En aquesta línia, reafirmada, renovada i adaptada als temps actuals: noves metodologies, noves tecnologies, nous estudis que ens parlen d’educar també les emocions… continuem educant i ensenyant als nostres alumnes.

Com ens definim?

Ens definim com una escola:

ENS DEFINIM com una escola:

* Laica

(si bé donem opció a l’ensenyament de la cultura religiosa).

* Coeducadora

(educació que disminueix el sexisme i reconeix i respecta

la diferència entre persones. Potencia el coneixement, la comprensió i el

respecte i vetlla perquè l’alumne/a tingui una visió positiva i equilibrada de si

mateix).

* Plural:

L’escola es manifesta com una comunitat solidària on totes les

parts implicades en el procés educatiu: pares, mares, mestres, personal no

docent i alumnes faran de la col·laboració i del respecte mutu, principi

fonamental.

Projecte educatiu
Òrgans de govern

Òrgans de govern

Òrgans de govern i de gestió de l’escola

El Titular de l’escola és el CENTRE CATÒLIC i té la responsabilitat última davant l’Administració educativa, els pares i mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Òrgans de govern unipersonals

El Titular és representat a l’escola pel Sr. Joaquim Llorens, que és també l’Administrador.

La Directora Pedagògica és la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques. Aquesta funció la porta a terme Maria Rosa Cuscó.

La Subdirectora és la responsable d’impulsar el treball escolar juntament amb la directora i de portar a terme aquelles funcions que l’Administrador li delegui. Aquesta funció la porta a terme Anna M. Llorens.

Òrgans de gestió unipersonals

La Cap d’Estudis és la responsable del seguiment de les activitats docents amb col·laboració amb el directora, la subdirectora i el claustre de professors. Aquesta funció la porta a terme Olga Rovira.

La Secretària és la responsable de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics i administratius així com l’atenció a les famílies. Aquesta tasca la realitzen Pilar Trabal i Mònica Cuenca.

Les Coordinadores d’etapa són les responsables del treball conjunt dels mestres de cada nivell. L’educació és una cosa continuada i, per tant, ha de tenir coherència i coordinació. Les responsables són Fàtima Itxart a Educació Infantil i Belén López Ibáñez a Educació Primària.

Òrgans de govern col·legiats:

L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan de govern col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

Està format per:

−  La directora: Maria Rosa Cuscó

−  El subdirector: David Vidal Llorens

−  La Cap d’Estudis: Belén López-Ibáñez Rangel

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors i professores que imparteixen la docència en el Centre.

La Junta Directiva de l’AMPA és el grup de pares i mares, que elegits

per l’Assemblea, col·laboren en el bon funcionament de l’Escola.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares i mares, professors i professores, personal d’administració i serveis i institució titular.

Està format per:

Presidenta:

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ

Representants de la Titularitat:

JOAQUIM LLORENS I CABOT

ANTONI BLANCH I JOSEPH

CARLES GRAÑÉ I SALTÓ

Representants dels mestres:

ANNA M. LLORENS I MARTORI

BELÉN LÓPEZ-IBÁÑEZ I RANGEL

ANTONIA LARA I VILCHEZ

FÀTIMA ITXART I FERNÁNDEZ

Representants dels Pares:

MARTA FERNÁNDEZ I DALMAU

YOLANDA QUIÑOY I RODRÍGUEZ

ROSA M.ª MORALES I MARTOS

PRESENTACIÓN GARCÍA I BONILLA

Representant PAS:

MÒNICA CUENCA I FONTBONA

Quadre pedagògic del centre

Quadre pedagògic del centre 2018-2019

EDUCACIÓ INFANTIL (2n cicle)

1r d’Infantil (P3): Fàtima Itxart

2n d’Infantil (P4): Verònica Gamito

3r d’Infantil (P5): Antonia Lara

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

1r de Primària: Teresa Bernabeu

2n de Primària: Ramon Presta

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

3r de Primària: Dolors Lara

4t de Primària: Assumpta Trabal

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

5è de Primària: Rita Minguillon

6è de Primària: Ernest jaime

ESPECIALISTES/REFORÇ/COMPLENTÀRIES

Anglès: Belén López-Ibáñez

Música: Rubén Barrada

Plàstica: Rita Minguillon

Educació Física: Ernest Jaime

Reforç: Gemma Larraya/ Iraida Triadó

Complementàries: Gemma Larraya

Rubén Barrada

Jenny Pulido

David Vidal

Olga Rovira

Ascensió Rovira

Coordinadora LIC: Assumpta Trabal

Coord. Informàtica: Rubén Barrada

Dpt. Psicologia: Jenny Pulido

EQUIP DIRECTIU

CAP D’ESTUDIS: Belén López-Ibáñez

SUBDIRECCIÓ: David Vidal

DIRECCIÓ: Maria Rosa Cuscó

Mestres, llicenciats i especialistes:

Educació Infantil
Educació infantil

Educació PrimàriaDSC_0035 [1600x1200] (2)

Criteris d’avaluació: Educació InfantilCriteris d’avaluació: Educació Primària, Llengua catalanaCriteris d’avaluació: Educació Primària, MatemàtiquesNormes d’Organització i Funcionament (1r apartat)Normes d’Organització i Funcionament (2n apartat)Reglament de Regim Interior