Ampa

Ampa

La Junta Directiva de l’AMPA és qui col·labora en el bon funcionament de l’Escola. Diverses són les Juntes que han col·laborat amb l’escola fins ara. El seu objectiu màxim ha estat sempre posar el seu gra de sorra en el procés d’educació integral dels alumnes de l’Escola Balmes. De les coses més grans (gestió de les activitats extraescolars i els tallers, organització d’actes, Festa fí de curs …) a les menys voluminoses, que no per petites són necessàriament insignificants (castanyes per a la Castanyada, llibres per Sant Jordi, xocolatada…).

D’acord amb la legislació pertinent (article 22 de la Constitució, Llei catalana d’associacions 7/1997 promulgada al DOGC 2423 de l’1 de juliol, els propis estatuts), l’AMPA és una entitat sense ànim de lucre que té els objectius següents:

1. Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, a pares, mares, tutors, professors i alumnes, en tot allò que fa referència a l’educació.

2. Donar suport a les gestions que realitzi el centre amb les autoritats i els organismes oficials, sempre que concordin favorablement amb els interessos dels membres associats.

3. Promoure la participació dels pares i les mares, i facilitar un diàleg permanent entre família i escola.

4. Organitzar activitats extraescolars de caire esportiu, lúdic, cultural i artístic, tot fomentant la pràctica de valors humans, morals i cívics. Aquestes es porten a terme fora de l’horari lectiu

5. Promoure festes, competicions esportives i altres activitats col·lectives d’acord amb el caràcter propi del centre i el seu Projecte Educatiu.

6. Sensibilitzar pares i mares sobre la seva responsabilitat d’educadors dels seus fills/es.

7. Vetllar per la formació integral dels alumnes (humana, cultural i social) així com per la defensa dels seus drets i pel compliment de l’ideari del centre.

8. Aportar suggeriments i propostes de millora, així com notificar qualsevol anomalia o deficiència en el funcionament ordinari del centre.

9. Posar els mitjans adients per tenir plena representativitat en el Consell Escolar del centre.

Formen part de l’AMPA els pares i mares o, en el seu cas els representants legals, dels alumnes matriculats en el centre i que contribueixen al seu sosteniment amb la quota anual corresponent.

L’òrgan sobirà de l’associació és l’Assemblea General, la qual és convocada un cop l’any, durant els tres primers mesos, pel president de la Junta Directiva. Cal tenir en compte que l’Assemblea General té les facultats directives màximes, ratifica els membres de la Junta Directiva i pot, fins i tot, modificar els estatuts de l’entitat.

Tasques que desenvolupa la Junta Directiva de l’AMPA:

La Junta Directiva de l’AMPA és l’òrgan executiu de l’associació i està formada per un president/a, un vicepresidenta/a, un tresorer/a, un secretari/ària i un màxim de 7 vocals. La seva principal missió és col·laborar amb l’Equip Directiu de l’escola per dur a terme la tasca educativa. Per aconseguir aquest objectiu, la Junta Directiva actual desenvolupa les tasques següents:

1. Mantenir, a través del seu president/a, un diàleg fluït amb la Direcció del centre, que es concreta en un seguit de contactes bilaterals durant el curs escolar.

2. Celebrar una reunió trimestral amb l’Equip Directiu del centre per valorar la marxa del curs acadèmic pertinent.

3. Representar els pares i mares en les diverses reunions de Consell Escolar, a través dels membres electes corresponents.

4. Proposar i gestionar les activitats extraescolars i els tallers.

5. Fer el seguiment del balanç econòmic dels comptes de l’escola sota la responsabilitat de l’Administrador, que es concreta en la participació en una reunió de tota la Junta Directiva amb ell, en
la qual es fa la proposta d’augment de quotes per al curs acadèmic següent, si cal.

6. Col·laborar econòmicament en les diverses festes escolars que s’esdevenen durant l’any i que són: la Castanyada, el Carnestoltes, Sant Jordi i la xocolatada.

7. Donar suport als membres de la colla de la gegantona de l’escola: l’Iris.

8. Fomentar els dos sorteigs anuals, que aporten bona part del pressupost ordinari de l’AMPA.

9. Organitzar amb col·laboració de la Direcció, l’acte de comiat dels alumnes de sisè de primària.

10. Ajudar la Comissió de pares de sisè, encapçalada pel tutor/a de curs respectiu, en els preparatius per a la celebració del Sopar de Fi d’Estudis.

Actualment la Junta està formada per:

Presidenta: Yolanda Quiñoy

Vicepresidenta: Tati Garcia

Secretària: Rosa Puig

Tresorera: Eva Iruela

Vocals: Tamara Muñoz, Mariví García, Jéssica Jiménez, Laia Riqué i Jordi Prats.