Escola

Qui som?

Som:

L’Escola Balmes del Centre Catòlic de Mataró és una institució educativa privada concertada, que nasqué l’any 1896 amb la finalitat de donar-hi cabuda als fills/es de la classe treballadora a fi de promocionar-los com a persones responsables, mitjançant la formació de llur caràcter i del desenvolupament d’hàbits civicosocials.

En aquesta línia, reafirmada, renovada i adaptada als temps actuals: noves metodologies, noves tecnologies, nous estudis que ens parlen d’educar també les emocions… continuem educant, ensenyant i fent créixer als nostres alumnes.

Com ens definim?

Ens definim com una escola:

ENS DEFINIM com una escola:

* Laica

* Coeducadora

(educació que disminueix el sexisme i reconeix i respecta la diferència entre persones. Potencia el coneixement, la comprensió, la tolerància i el respecte i vetlla perquè l’alumne/a tingui una visió positiva i equilibrada de si mateix).

* Plural:

L’escola es manifesta com una comunitat solidària on totes les parts implicades en el procés educatiu: famílies, mestres, personal no docent i alumnes faran de la col·laboració i del respecte mutu, principi fonamental.

Projecte educatiu

Carta de Compromís Educatiu

Òrgans de govern

Òrgans de govern

Òrgans de govern i de gestió de l’escola

El Titular de l’escola és el CENTRE CATÒLIC i té la responsabilitat última davant l’Administració educativa, els pares i mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Òrgans de govern unipersonals

El Titular és representat a l’escola pel Sr. Joaquim Llorens, que és també l’Administrador.

La Directora Pedagògica és la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques. Aquesta funció la porta a terme Maria Rosa Cuscó.

El Subdirector és el responsable d’impulsar el treball escolar juntament amb la directora i de portar a terme aquelles funcions que l’Administrador li delegui. Aquesta funció la porta a terme David Vidal.

Òrgans de gestió unipersonals

La Cap d’Estudis és la responsable del seguiment de les activitats docents amb col·laboració amb la directora, el subdirector i el claustre de professors. Aquesta funció la porta a terme Belén López-Ibañez.

La Secretària és la responsable de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics i administratius així com l’atenció a les famílies. Aquesta tasca la realitza Mònica Cuenca.

Els Coordinadors d’etapa són els responsables del treball conjunt dels mestres de cada nivell. L’educació és una cosa continuada i, per tant, ha de tenir coherència i coordinació. Els responsables són Núria Carasco a Educació Infantil i Rubén Barrada a Educació Primària.

Òrgans de govern col·legiats:

L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan de govern col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

Està format per:

−  La directora: Maria Rosa Cuscó

−  El subdirector: David Vidal

−  La Cap d’Estudis: Belén López-Ibáñez

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors i professores que imparteixen la docència en el Centre.

La Junta Directiva de l’AMPA és el grup de pares i mares, que elegits per l’Assemblea, col·laboren en el bon funcionament de l’Escola.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares i mares, professors i professores, personal d’administració i serveis i institució titular.

Està format per:

Presidenta:

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ

Representants de la Titularitat:

JOAQUIM LLORENS I CABOT

ANTONI BLANCH I JOSEPH

CARLES GRAÑÉ I SALTÓ

Representants dels mestres:

DAVID VIDAL

VERÒNICA GAMITO

DOLORS  LARA

BELÉN LÓPEZ-IBAÑEZ (Responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones).

Representants dels Pares:

FRANK CASTRO

MARTA FERNANDEZ

Representant PAS:

MÒNICA CUENCA I FONTBONA

Quadre pedagògic del centre

Quadre pedagògic del centre 2021-2022

EDUCACIÓ INFANTIL (2n cicle)

1r d’Infantil (P3): Núria Carrasco

P4: Verónica Gamito

P5: Fàtima Itxart

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

1r de Primària: Carla Almerich

2n de Primària: Dolors Lara

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

3r de Primària: Antonia Lara

4t de Primària: Ramon Presta 

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

5è de Primària: Teresa Bernabeu

6è de Primària A: David Vidal

6è de Primària B: Rita Minguillon

ESPECIALISTES/REFORÇ/COMPLENTÀRIES

Anglès: Belén López-Ibañez

Música: Rubén Barrada

Educació Física: Ernest Jaime/Arnau Planas

Complementàries: Gemma Larraya

Coordinadora LIC: Belén López-Ibañez

Coord. Informàtica: Rubén Barrada

Dpt. Psicologia: Jenny Pulido/Elisabet León

EQUIP DIRECTIU

CAP D’ESTUDIS: Belén López-Ibáñez

SUBDIRECCIÓ: David Vidal

DIRECCIÓ: Maria Rosa Cuscó

 

Indicadors Criteris d’avaluació: Educació Infantil Criteris d’avaluació: Català i Castellà Criteris d’avaluació: Matemàtiques Criteris d’avaluació: Anglès Criteris d’avaluació: Música Criteris d’avaluació: Plàstica Criteris d’avaluació: Educació Física Criteris d’avaluació: Medi Social i Cultural Criteris d’avaluació: Science

Normes d’Organització i Funcionament (1r apartat)Normes d’Organització i Funcionament (2n apartat)

Pla de Convivència i èxit educatiu Reglament de Regim Interior Projecte Lingüístic

ACTUALITZACIONS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DELS DARRERS 6 CURSOS

CURS 2013-2014 CURS 2014-2015 CURS 2015-2016 CURS 2016-2017 CURS 2017-2018 CURS 2018-2019 Convenis