Escola

Qui som?

Som:

L’Escola Balmes del Centre Catòlic de Mataró és una institució educativa privada concertada, que nasqué l’any 1896 amb la finalitat de donar-hi cabuda als fills/es de la classe treballadora a fi de promocionar-los com a persones responsables, mitjançant la formació de llur caràcter i del desenvolupament d’hàbits civicosocials.

En aquesta línia, reafirmada, renovada i adaptada als temps actuals: noves metodologies, noves tecnologies, nous estudis que ens parlen d’educar també les emocions… continuem educant i ensenyant als nostres alumnes.

Com ens definim?

Ens definim com una escola:

ENS DEFINIM com una escola:

* Laica

(si bé donem opció a l’ensenyament de la cultura religiosa).

* Coeducadora

(educació que disminueix el sexisme i reconeix i respecta la diferència entre persones. Potencia el coneixement, la comprensió i el respecte i vetlla perquè l’alumne/a tingui una visió positiva i equilibrada de si mateix).

* Plural:

L’escola es manifesta com una comunitat solidària on totes les parts implicades en el procés educatiu: pares, mares, mestres, personal no docent i alumnes faran de la col·laboració i del respecte mutu, principi fonamental.

Projecte educatiu
Òrgans de govern

Òrgans de govern

Òrgans de govern i de gestió de l’escola

El Titular de l’escola és el CENTRE CATÒLIC i té la responsabilitat última davant l’Administració educativa, els pares i mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Òrgans de govern unipersonals

El Titular és representat a l’escola pel Sr. Joaquim Llorens, que és també l’Administrador.

La Directora Pedagògica és la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques. Aquesta funció la porta a terme Maria Rosa Cuscó.

El Subdirector és el responsable d’impulsar el treball escolar juntament amb la directora i de portar a terme aquelles funcions que l’Administrador li delegui. Aquesta funció la porta a terme David V. Llorens.

Òrgans de gestió unipersonals

La Cap d’Estudis és la responsable del seguiment de les activitats docents amb col·laboració amb el directora, la subdirectora i el claustre de professors. Aquesta funció la porta a terme Belén López-Ibañez.

La Secretària és la responsable de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics i administratius així com l’atenció a les famílies. Aquesta tasca la realitza Mònica Cuenca.

Els Coordinadors d’etapa són les responsables del treball conjunt dels mestres de cada nivell. L’educació és una cosa continuada i, per tant, ha de tenir coherència i coordinació. Els responsables són Antonia Lara a Educació Infantil i Rubén Barrada a Educació Primària.

Òrgans de govern col·legiats:

L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan de govern col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

Està format per:

−  La directora: Maria Rosa Cuscó

−  El subdirector: David Vidal Llorens

−  La Cap d’Estudis: Belén López-Ibáñez Rangel

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors i professores que imparteixen la docència en el Centre.

La Junta Directiva de l’AMPA és el grup de pares i mares, que elegits per l’Assemblea, col·laboren en el bon funcionament de l’Escola.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares i mares, professors i professores, personal d’administració i serveis i institució titular.

Està format per:

Presidenta:

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ

Representants de la Titularitat:

JOAQUIM LLORENS I CABOT

ANTONI BLANCH I JOSEPH

CARLES GRAÑÉ I SALTÓ

Representants dels mestres:

DAVID VIDAL LLORENS

VERÒNICA GAMITO

DOLORS  LARA

Representants dels Pares:

MARIVÍ GARCÍA

FRANK CASTRO

Representant PAS:

MÒNICA CUENCA I FONTBONA

Quadre pedagògic del centre

Quadre pedagògic del centre 2018-2019

EDUCACIÓ INFANTIL (2n cicle)

1r d’Infantil (P3): Fàtima Itxart

2n d’Infantil (P4): Verònica Gamito

3r d’Infantil (P5): Antonia Lara

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

1r de Primària: Teresa Bernabeu

2n de Primària: Ramon Presta

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

3r de Primària: Assumpta Trabal

4t de Primària: Dolors Lara

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

5è de Primària: Núria Carrasco

6è de Primària: Ernest jaime

ESPECIALISTES/REFORÇ/COMPLENTÀRIES

Anglès: Belén López-Ibáñez

Música: Rubén Barrada

Plàstica: Rita Minguillon

Educació Física: Ernest Jaime

Reforç: Gemma Larraya

Complementàries: Gemma Larraya

Rubén Barrada

Jenny Pulido

David Vidal

Núria Carrasco

Ascensió Rovira

Coordinadora LIC: Assumpta Trabal

Coord. Informàtica: Rubén Barrada

Dpt. Psicologia: Jenny Pulido

EQUIP DIRECTIU

CAP D’ESTUDIS: Belén López-Ibáñez

SUBDIRECCIÓ: David Vidal

DIRECCIÓ: Maria Rosa Cuscó

Mestres, llicenciats i especialistes:

Educació Infantil
Educació infantil

Educació PrimàriaDSC_0035 [1600x1200] (2)

Criteris d’avaluació: Educació InfantilCriteris d’avaluació: Educació Primària, Llengua catalanaCriteris d’avaluació: Educació Primària, MatemàtiquesNormes d’Organització i Funcionament (1r apartat)Normes d’Organització i Funcionament (2n apartat)Reglament de Regim Interior