Escola

Qui som?

Som:


L’Escola Balmes del Centre Catòlic de Mataró és una institució educativa privada concertada, que nasqué l’any 1896 amb la finalitat de donar-hi cabuda als fills/es de la classe treballadora a fi de promocionar-los com a persones responsables, mitjançant la formació de llur caràcter i del desenvolupament d’hàbits civicosocials.

En aquesta línia, reafirmada, renovada i adaptada als temps actuals: noves metodologies, noves tecnologies, nous estudis que ens parlen d’educar també les emocions... continuem educant, ensenyant i fent créixer als nostres alumnes.
Com ens definim?
Òrgans de govern

Òrgans de govern:

Òrgans de govern i de gestió de l’escola

El Titular de l’escola és el CENTRE CATÒLIC i té la responsabilitat última davant l’Administració educativa, els pares i mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Òrgans de govern unipersonals

El Titular és representat a l’escola pel Sr. Antoni Blanch, que és també l’Administrador.

La Directora Pedagògica és la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques. Aquesta funció la porta a terme Núria Carrasco i Carbó.

La subdirectora és la responsable d’impulsar el treball escolar juntament amb la directora i de portar a terme aquelles funcions que l’Administrador li delegui. Aquesta funció la porta a terme Verónica Gamito i Rodriguez. 

Òrgans de gestió unipersonals

La Cap d’Estudis és la responsable del seguiment de les activitats docents amb col·laboració amb la directora, el subdirector i el claustre de professors. Aquesta funció la porta a terme Belén López-Ibañez.

La Secretària és la responsable de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics i administratius així com l’atenció a les famílies. Aquesta tasca la realitza Mònica Cuenca.

Els Coordinadors d’etapa són els responsables del treball conjunt dels mestres de cada nivell. L’educació és una cosa continuada i, per tant, ha de tenir coherència i coordinació. Els responsables són Fàtima Itxart a Educació Infantil i Rubén Barrada a Educació Primària.

Òrgans de govern col·legiats:

L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan de govern col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

Està format per:

−  La directora: Núria Carrasco i Carbó

−  La subdirectora: Verónica Gamito i Rodriguez

−  La Cap d’Estudis: Belén López-Ibáñez

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors i professores que imparteixen la docència en el Centre.

La Junta Directiva de l’AMPA és el grup de pares i mares, que elegits per l’Assemblea, col·laboren en el bon funcionament de l’Escola.

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares i mares, professors i professores, personal d’administració i serveis i institució titular.

Està format per:

Presidenta:

NÚRIA CARRASCO i CARBÓ

Representants de la Titularitat:

ANTONI BLANCH i JOSEPH

JOAQUIM LLORENS i VILAGRASSA

MONTSERRAT CUSACHS i NOGUÉ

Representants dels mestres:

DAVID VIDAL i LLORENS

VERÒNICA GAMITO i RODRÍGUEZ

RAMON PRESTA i ROGER

ERNEST JAIME  i BATLLE

Representants dels Pares:

YOLANDA QUIÑOY i RODRÍQUEZ

MARIA ARAN NUALART i  VALLS

CRISTINA MAS  i SANTALÓ

ANNA MARIA TORRALBA  i JIMÉNEZ

Representant PAS:

MÒNICA CUENCA i FONTBONA

Quadre pedagògic del centre
ACTUALITZACIONS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DELS DARRERS 8 CURSOS