Etapa Educació Infantil

Segon cicle d’Educació Infantil

Compren tres cursos acadèmics, que es realitzen dels tres als sis anys.

S’organitza d’acord amb els següents principis:
− Educació comuna, inclusiva i coeducadora.
− Constructivisme (aprenem jugant i juguem per aprendre).
− TIC (noves tecnologies).
− Aprenentatge de la llengua anglesa.
− Diversitat de l’alumnat (respectem el ritme de cada nen/a).
− Estimulem l’autonomia i l’autoestima personal.

Atenem a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixen i amb la relació amb les famílies.

Capacitats

Capacitats del Segon cicle d’Educació Infantil

− Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

− Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de sí mateix i dels i de les altres.

− Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes per actuar amb seguretat i eficàcia.

− Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

− Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

− Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

− Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

− Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

− Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Avaluació i Informes

Criteris d’avaluació

A Educació Infantil, l’avaluació serà continuada i progressiva.

Es farà arribar als pares i mares un informe a la fi del primer trimestre i un altra a final de curs, que mostrarà el progrés del nen/a en els aspectes següents:

* Adaptació

* Estat emocional

* Hàbits personals i socials

* Desenvolupament intel·lectual

* Reaccions davant del joc

* Domini del cos

* Ritme de treball

* Relació amb els companys/es

* Valoració personal de la mestra.

Al llarg del segon trimestre en lloc de l’informe escrit tindreu una entrevista amb la tutora per comentar-ho personalment.

A la pestanyeta “Escola” trobareu desglossats el contingut dels criteris d’avaluació.

Aquí trobareu desglossat el contingut dels criteris d’avaluació.

Dates de lliurament d’informes als pares

Final 1r trimestre

Final 2n trimestre

Calendari

Calendari escolar Curs 2021-2022

VEURE CALENDARI

Llibres de text i material escolar

P3

P4

P5

Normes generals

NORMES GENERALS

M’AGRADA CONÈIXER LES NORMES DE LA MEVA ESCOLA

Cada dia a l’escola s’aprenen coses noves, tant amb el mestre o la mestra com amb els companys/es; per això, és important tenir en compte:

Habilitats socials

Cal mantenir a l’escola el bon tracte i el parlar correcte entre iguals i amb els adults. No s’ha de perdre la utilització del bon dia, gràcies, perdó, si us plau… i altres formes de cortesia.

No es tolerarà la falta de respecte vers cap persona del centre. En cas de conflictes, cal intentar resoldre’ls mitjançant el diàleg i la mediació.

El comportament dins l’escola

Cal entrar i sortir de l’escola per la porta assignada a cada curs.

(P-3, Infantil A i Infantil B Plaça dels Bous – De 1r a 6è Riera)

Pujar i baixar les escales amb silenci i respectuosament.

No córrer pels passadissos.

Saludar professors/es i companys/es a l’arribada i sortida de l’escola.

Adoptar un bon comportament a classe a l’hora de treballar.

Conservar l’ordre en els canvis de classe.

No sortir de l’aula a les hores de treball.

Comportar-se correctament respectant les normes del menjador.

La puntualitat

A l’hora d’entrar a l’escola la puntualitat és obligatòria.

Els pares i mares són els responsables de que el nen/a arribi puntual a l’escola.

És obligatori justificar per escrit aquest retard.

Els mestres portaran un control d’aquests retards, i en cas de ser reiteratius parlaran amb la família per tal que es resolgui aquesta situació.

La higiene la vestimenta i l’equipament escolar

Higiene personal

Cal que els alumnes vinguin a l’escola tenint cura de la seva pròpia higiene personal, per respecte als altres i a ells mateixos.

Si algun alumne/a pateix alguna malaltia infecciosa, els pares prendran les mesures adients i no el/la portaran a l’escola.

Si al llarg del curs apareixen paràsits capil·lars, caldrà fer el tractament adequat i no dur el nen/a a l’escola per evitar contagis.

Medicació: no s’administrarà cap medicament sense la correcta autorització dels pares i del facultatiu amb la recepta i dosi corresponent.

Cal que cada alumne/a porti a la cartera mocadors per si en necessita.

Vestimenta

Tenint en compte que som un centre educatiu, cal que tots els/les alumnes vinguin a classe amb roba adient, en funció de l’activitat del dia. La indumentària ha de ser digna i correcta en tot moment, que no sigui ofensiva a la institució, mestres i companys/es; no ensenyar roba interior; escots i pantalons curts moderats; llargada de samarretes, tenir cura amb els eslògans publicitaris …)

No es pot portar caputxa, gorra, xancletes i pantaló tipus banyador. La roba de platja i/o esportiva cal guardar-la per al cap de setmana.

Respecte als cabells: cal dur-los arreglats, amb un tallat correcte i adient a l’edat de cada alumne/a d’una escola de primària.

No es permetran, en horari escolar, les ungles pintades; ni de les mans ni dels peus. Tampoc ulls, llavis i cara maquillats.

Equipament escolar

És obligatori l’ús d’aquestes prendes d’uniforme:

* Bata de l’escola degudament marcada amb el nom de l’alumne/a a l’etapa d’Educació Infantil i al primer cicle d’Educació Primària.

* Xandall de l’escola i samarreta (d’estiu i d’hivern) degudament marcades, a les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

Per fer educació física s’ha de portar el xandall d’uniforme, la samarreta i una tovallola.

Si un nen/a no porta, no podrà fer aquesta activitat.

Els cabells llargs cal recollir-los amb una diadema o goma.

Els pares són els responsables del compliment d’aquestes normes.

Altres

No cal dur rellotge a l’escola, totes les classes en tenen. Així evitarem la distracció i les comparacions.

Tampoc es poden dur mòbils a cap curs.

Recomanem a tots els pares que, si fora de l’escola els alumnes utilitzen un mòbil, vigilin en facin un bon i correcte ús.

 

Normes Infantil

Benvolguts pares,

Pel bon funcionament del Parvulari, creiem convenient que seguiu les normes que a continuació us detallem:

1. L’entrada i sortida de la classe es farà respectant els HORARIS:

 

 1. Permanències: de 07,45 a 08,45 hores matí

      1. de 17,00 a 18,00 hores tarda

 1. NOTA:L´entrada dels alumnes es farà directament a l´aula, tant al matí com a la tarda. Per tal de facilitar l’adaptació del/la nen/a a la classe i ajudar-lo en l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, així com per poder tenir un millor control dels nens i nenes en les entrades i, especialment en les sortides, els pares i mares no entraran a les classes. Si s’arriba tard, o es vol comunicar alguna cosa a la mestra, cal avisar a secretaria i/o utilitzar l’agenda.

 

 1. 2. Cal justificar sempre la manca de puntualitat i d’assistència a l’agenda.

 

 1. 3. És obligatori que la persona que vingui a buscar el nen/a porti el carnet identificatiu de l’alumne. 

 1. 4. Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom i cognom (bata, xandall, cartera, roba de recanvi estiu i hivern…).Tots els abrics i jaquetes (inclosa la de xandall) han de portar una veta llarga per facilitar l’autonomia del nen/a.

 1. 5.Portar un paquet de tovalloletes grans i una capsa de mocadors de paper, amb el nom marcat.

 1. 6. Portar un got de plàstic amb nansa (marcat amb el nom amb lletra majúscula). El color del got ha de ser igual al color que identifica cada classe:

    1. GROC per P3

    2. VERD per P4

    3. BLAU per P5

  1. 7. Seguint amb el nostre projecte de Salut Integral, i amb la importància que té de cara a la salut dels/les nostres alumnes, els àpats a l’escola s’han de portar sempre dins una carmanyola (marcada amb el nom i cognom). Si l’emboliqueu ha de ser amb un tovalló de paper, per tal d’afavorir el reciciclatge.

  2. PODEN PORTAR:

  3. ESMORZAR/BERENAR
  1. – Entrepà petit
  2. – Fruita
  3. – Iogurt (portar cullera)
  1. Només portaran berenar els nens i nenes que fan permanències o activitats extraescolars.

 

 1. 8. NO PORTAR tampoc diners, joguines i altres.

 1. 9. Pels aniversaris, no es poden repartir invitacions en horari escolar, si no és per tota la classe. No es poden portar pastissos ni llaminadures.

 1. 10.MEDICAMENTS: No s’administrarà cap medicament sense el full d’autorització degudament omplert. Aquest full el trobareu a secretaria i a la web de l’escola.

 1. 11.SERVEI DE MENJADOR: els pares interessats en la utilització d’aquest servei hauran de fer la seva reserva i pagament a la secretaria de l’escola abans de les 9h. Els nens i nenes fixos hauran de portar la bata de menjador.

 1. 12.PISCINA: L´escola compta amb el servei de piscina pel alumnes de P- 4 i P-5. És aconsellable l´assistència dels nens i nenes al curset ja que és una activitat de l´escola que reforça l´àrea d´expressió corporal. La natació afavoreix i treballa la psicomotricitat al mateix temps que ensenya als nens i nenes a perdre la por a l´aigua i a defensar-se dins d´aquest medi per evitar qualsevol accident relacionat ambo platges i piscines.

 1. 13.AGENDA:

 2. És un mitjà de comunicació pares/mares i escola.

 3. Ompliu només les dades de l´alumne.

 4. S’ha de portar sempre a la cartera (excepte a les excursions i en cas de P-4 i P-5 a la piscina).

 5. Si rebeu una nota de l’escola, cal signar-la conforme l’heu llegida. Nosaltres farem el mateix amb les vostres, per confirmar que ens ha arribat.

 6. Les notes s’han d’escriure en els fulls que porten per títol “Seguiment Personal”..

 7. Pels alumnes de P-3 seran els pares els que donaran a la mestra l’agenda oberta per la pàgina on hi ha la nota.

 8. Pels alumnes de P-4 i P5,seran els nens/es els encarregats de deixar l´agenda oberta per la pàgina on hi ha la nota, damunt la taula de la mestra.

 1. CARACTERÍSTIQUES DELS NENS I NENES DE 3 ANYS

 1. El nen/a de 3 anys es centra molt en ell mateix tant en el joc com en el treball de classe. Passa estones jugant sol i comença poc a poc a jugar amb els seus companys. 

 1. Es troba en ple procés de formació de la seva pròpia identitat, cosa que augmenta la seva inquietud per voler saber-ho tot, i per tant, sovint necessita l’ajut de l’adult.

 1. Acostumen a imitar fets i accions de l’adult i dels companys.

 1. En el camp del llenguatge, el vocabulari i les estructures bàsiques de la llengua s’eriqueixen i guanyen seguretat en la comunicació.

 1. Respecte als hàbits, comença a adquirir normes de comportament i a aprendre a responsabilitzar-se de les seves coses, i tot això farà que adquireixi seguretat en sí mateix.

 

 1. HÀBITS DURANT L’EDUCACIÓ INFANTIL

 2. P3, Infantil A i Infantil B

 3. Els hàbits són formes de comportament adquirides mitjançant un aprenentatge o per mitjà de l’experiència.
 4. És molt important que, des de la primera etapa escolar, el nen/a ja vagi adquirint hàbits que li permitin una millor realització de les activtats quotidianes amb més seguretat.
 5. Els hàbits que els nens i nenes adquireixen en aquesta etapa els han de ser útils per aconseguir el màxim grau d’autonomia possible, la qual cosa els ajudarà a obtenir una millor adaptació social, un millor desenvolupament de les possibilitats i l’adquisició d’aprenentatges.
 6. És per això que creiem qe durant l’Educació Infantil cal treballar molt, col·laborant sobretot pares i mestres, per afavorir l’adquisició d’aquests hàbits.

 

Normes Classes Online

NORMES DE LES CLASSES ON-LINE
-Poden utilitzar la plataforma proposada per l’Escola Balmes totes les persones que participen per a desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge: com a docent o bé, com a alumne/a.
– Els usuaris/es són els responsables de les comunicacions realitzades a través de l’aplicatiu proposat:
○ El perfil d’usuari/a admès és, únicament, el nom i cognom de l’infant i/o docent.
○ Cal dur la indumentària adient per a realitzar una connexió amb els companys i mestre/a.
○ No es pot menjar durant les sessions.
○ Entorn adequat per al treball: espai tranquil, lluminós, sense sorolls ni imatges disruptives i amb el material necessari per a la sessió.

Cal evitar estímuls distractors com joguines, manualitats o material que no és justament l’indicat per a la sessió.
○ Conducta adequada: apagar el micròfon fins al seu torn, utilitzar la pissarra compartida al moment indicat pel mestre/a, utilitzar el xat amb tots els participants, únicament, per a assumptes relacionats amb la sessió. Durant les sessions cal tenir la càmera oberta.
-En el cas d’alumnes d’Educació Infantil, cal que estiguin acompanyats d’un adult a l’hora de les videotrucades (recomanat també per a Cicle Inicial).

En cas que el nen/a plori o tingui una conducta que dificulti la continuïtat de la sessió i costi de reconduir, amb l’ajuda de l’adult, cal abandonar temporalment la connexió (es pot tancar càmera i micro) per tal de calmar-lo i un cop aconseguit, tornar a la classe.
-Els adults que acompanyen als alumnes d’Educació Infantil han de ser responsables del compliment d’aquestes normes.
-És necessari connectar-se puntual a l’horari establert.

En cas de fer tard, podrien optar per:
○ Incorporar-se a la sessió sense causar malestar a companys i mestres (no haver de recapitular el que s’ha fet fins al moment).
○ Demanar permís per connectar-se a la següent sessió.
-Cal respectar els torns de paraula dels companys, els quals seran decidits pel mestre/a.
-Justificar, via Clickedu, si amb antelació les famílies saben que un alumne no es podrà connectar.

En cas d’un imprevist justificar-ho posteriorment.

Horari de visites pares

HORARI DE VISITES CURS 2021-2022

HORARI DE VISITES A LES TUTORES

1r d’Ed.Infantil (P3): Dimecres 9:30h a 10:30 i Divendres de 9:30h a 10:30h

2n d’Ed.Infantil (P4): Dimarts de 9h a 10h.

3r d’Ed.Infantil (P5): Divendres de 15h a 16h.

HORARI DE VISITA DEPARTAMENT PSICOPEDAGOGIA

Jenny Pulido/Elisabet León Psicòloga (hores a convenir)

HORARI DE VISITA EQUIP DIRECTIU

Maria Rosa Cuscó Directora (hores a convenir)

David Vidal Llorens (hores a convenir)

Belén López-Ibáñez Cap d’Estudis (hores a convenir)

.. De tota manera les visites es poden concertar a altres hores, previ avís al professor/a.

.. La sol·licitud d’hora de visita podeu fer-la a través dels vostres fills/es, directament als professors/es mitjançant l’agenda, per ClickEdu o bé per mitjà de la secretaria de l’escola.

Activitats complementàries

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A EDUCACIÓ INFANTIL

Les activitats complementàries les programa l’escola dins del seu Projecte Educatiu amb la finalitat de completar l’educació integral dels alumnes. Es realitzen dins l’horari escolar.

Per aquest curs 2021-2022 són aquestes:

Activitats extraescolars