Etapa Educació Primària

Educació Primària

Aquesta etapa té caràcter obligatori. Comprèn sis cursos acadèmics que es realitzen normalment entre els sis i els dotze anys. Els alumnes inicien en caràcter general aquesta etapa als sis anys.

L’Educació Primària s’organitza en tres cicles de dos cursos cadascun: Inicial, Mitjà i Superior.

La finalitat de l’Educació primària és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social, així com adquirir les habilitats i les competències culturals i socials necessàries.

Competències

Objectius

1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per poder prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme.

2. Valorar el treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi.

3. Mantenir i millorar el clima de convivència per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.

4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències.

5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada les llengües catalana, castellana i anglesa.

6. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i aplicar-les a situacions de la vida quotidiana.

7. Conèixer, valorar i estimar l’entorn social, cultural i natural, més proper i extrapolar aquests coneixements al món en general.

8. Comprendre, a través de l’observació de fets i de fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de prendre compromisos responsables per mantenir-lo i introduir
elements de millora.

9. Utilitzar diferents representacions o expressions artístiques.

10. Iniciar-se en la utilització per al aprenentatge de les tecnologies de la comunicació i de la informació, seleccionar i avaluar la informació rebuda o aconseguida.

11. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la violència.

12. Aplicar en contexts diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa els problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

13. Valorar la importància de la higiene i de la salut i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

14. Educar per a integrar els nens i nenes en una societat de la que formen part.

15. Fomentar l’autonomia dels alumnes donant-los eines perquè es desenvolupin per al futur.

16. Oferir als alumnes eines tecnològiques que els permetran l’accés a la societat de la informació.

17. Incidir en tots aquells aspectes que possibiliten la formació integral de la persona.

Avaluació i Informes

Avaluació a l’Educació Primària

AVALUACIÓ A L’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Es farà arribar als pares i mares un informe detallat producte del seguiment de l’alumne/a tant a nivell personal com acadèmic.

L’avaluació serà global, sistemàtica i continuada tot atenent a la diversitat i diferent ritme d’aprenentatge de cada alumne/a.

Els desdoblaments i/o reforç en les àrees de català i de matemàtiques els ha de permetre arribar a assolir els continguts amb funció de les seves capacitats cognitives.

L’avaluació de les àrees es farà a partir dels continguts mínims programats per al trimestre corresponent. En cas que un/a alumne/a no hagi assolit els continguts mínims, es procurarà detectar-ne les causes i trobar la solució.

Les entrevistes amb els pares són obligades.

A la pestanyeta “Escola” trobareu desglossats el contingut detallat dels criteris d’avaluació.

Aquí trobareu desglossat el contingut dels criteris d’avaluació de llengua catalana i de matemàtiques.

Dates de lliurament d’informes als pares

Final 1r trimestre

Final 2n trimestre

Final 3r trimestre

Llibres de text i material escolar 2021-2022
Material de classe

Material de classe per dur a l’aula

Educació infantil i Cicle Inicial el material és comú de l’aula.

Cicle Mitjà i Superior: El material que detallem a continuació és el que s’utilitzarà a les aules.

3r.

Cada alumne/a ha de tenir un estoig tou amb llapis, goma, maquineta, regle, tisores, cola i un bolígraf de color verd.

Aquest material no ha de ser sofisticat.

Bolígraf verd BIC i la resta de material ben simple.

A part es portarà un estoig amb colors de fusta i retoladors.

4t.

Cada alumne/a ha de tenir un estoig tou amb llapis, goma, maquineta, regle tisores, cola, un bolígraf de color verd i un de blau.

Aquest material no ha de ser sofisticat.

Els bolígrafs han de ser BIC i la resta de material ben simple.

A part es portarà un estoig amb colors de fusta i retoladors.

5è i 6è

Cada alumne/a ha de tenir un estoig tou amb llapis, goma, maquineta, regle tisores, cola, un bolígraf de color verd, un de blau.

Aquest material no ha de ser sofisticat.

Els bolígrafs han de ser BIC i la resta de material ben simple.

A part es portarà un estoig amb colors de fusta i retoladors.

  • Els estoigs no han de ser metàl·lics.

  • Les maquinetes sense pot.

  • Els marcadors florescents queden prohibits, sigui per decorar o subratllar.

  • El típex no es pot portar.

Normes Classes Online

NORMES DE LES CLASSES ON-LINE
-Poden utilitzar la plataforma proposada per l’Escola Balmes totes les persones que participen per a desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge: com a docent o bé, com a alumne/a.
– Els usuaris/es són els responsables de les comunicacions realitzades a través de l’aplicatiu proposat:
○ El perfil d’usuari/a admès és, únicament, el nom i cognom de l’infant i/o docent.
○ Cal dur la indumentària adient per a realitzar una connexió amb els companys i mestre/a.
○ No es pot menjar durant les sessions.
○ Entorn adequat per al treball: espai tranquil, lluminós, sense sorolls ni imatges disruptives i amb el material necessari per a la sessió.

Cal evitar estímuls distractors com joguines, manualitats o material que no és justament l’indicat per a la sessió.
○ Conducta adequada: apagar el micròfon fins al seu torn, utilitzar la pissarra compartida al moment indicat pel mestre/a, utilitzar el xat amb tots els participants, únicament, per a assumptes relacionats amb la sessió. Durant les sessions cal tenir la càmera oberta.
-En el cas d’alumnes d’Educació Infantil, cal que estiguin acompanyats d’un adult a l’hora de les videotrucades (recomanat també per a Cicle Inicial).

En cas que el nen/a plori o tingui una conducta que dificulti la continuïtat de la sessió i costi de reconduir, amb l’ajuda de l’adult, cal abandonar temporalment la connexió (es pot tancar càmera i micro) per tal de calmar-lo i un cop aconseguit, tornar a la classe.
-Els adults que acompanyen als alumnes d’Educació Infantil han de ser responsables del compliment d’aquestes normes.
-És necessari connectar-se puntual a l’horari establert.

En cas de fer tard, podrien optar per:
○ Incorporar-se a la sessió sense causar malestar a companys i mestres (no haver de recapitular el que s’ha fet fins al moment).
○ Demanar permís per connectar-se a la següent sessió.
-Cal respectar els torns de paraula dels companys, els quals seran decidits pel mestre/a.
-Justificar, via Clickedu, si amb antelació les famílies saben que un alumne no es podrà connectar.

En cas d’un imprevist justificar-ho posteriorment.

Horari visites pares

HORARI DE VISITA ALS PROFESSORS/ES PRÈVIA PETICIÓ D’HORA CURS 2021-2022

1r: Dilluns de 12h a 13h i Dilluns de 15h a 16h.

2n: Dijous de 16h a 17h.

3r: Dilluns 12h a 13h.

4t: Dimecres 11h a 112h 

5è: Divendres de 9h a 10h. 

6è A: Dilluns de 12h a 13h.

6è B: Dilluns de 12h a 13h, Dimarts de 12h a 13h i Dijous de 16h a 17h.

 

HORARI DE VISITA DEPARTAMENT PSICOPEDAGOGIA

 

HORARI DE VISITA EQUIP DIRECTIU

Maria Rosa Cuscó Directora (hores a convenir)

David Vidal Subdirector (hores a convenir)

Belén López-Ibáñez Cap d’Estudis (hores a convenir)

.. De tota manera les visites es poden concertar a altres hores, previ avís al professor/a.

.. La sol·licitud d’hora de visita podeu fer-la a través dels vostres fills/es, directament als professors/es mitjançant l’aplicació de ClickEdu o en el seu defecte amb la agenda dels vostres fills/es.

Activitats complementàries

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Les activitats complementàries les programa l’escola dins del seu Projecte Educatiu amb la finalitat de completar l’educació integral dels alumnes. Es realitzen dins l’horari escolar.

Per aquest curs 2021-2022 són aquestes:

                                                                                                                     

Normes bàsiques

M’AGRADA CONÈIXER LES NORMES DE LA MEVA ESCOLA

Cada dia a l’escola s’aprenen coses noves, tant amb el mestre o la mestra com amb els companys/es; per això, és important tenir en compte:

Habilitats socials

Cal mantenir a l’escola el bon tracte i el parlar correcte entre iguals i

amb els adults. No s’ha de perdre la utilització del bon dia, gràcies, perdó, si us plau… i altres formes de cortesia.

No es tolerarà la falta de respecte vers cap persona del centre. En cas de conflictes, cal intentar resoldre’ls mitjançant el diàleg i la mediació.

El comportament dins l’escola

Cal entrar i sortir de l’escola per la porta assignada a cada curs.

(P-3, Infantil A i Infantil B Plaça dels Bous – De 1r a 6è Riera)

Pujar i baixar les escales amb silenci i respectuosament.

No córrer pels passadissos.

Saludar professors/es i companys/es a l’arribada i sortida de l’escola.

Adoptar un bon comportament a classe a l’hora de treballar.

Conservar l’ordre en els canvis de classe.

No sortir de l’aula a les hores de treball.

Comportar-se correctament respectant les normes del menjador.

Llaminadures: Es permet portar una llaminadura a l’escola en motiu d’un aniversari o sant. El/la mestre/mestra farà tornar a casa el que cregui excessiu.

No es poden repartir invitacions en horari escolar, sinó és per a tota la classe.

La puntualitat

A l’hora d’entrar a l’escola la puntualitat és obligatòria.

Els pares i mares són els responsables de que el nen/a arribi puntual a l’escola.

Es obligatori justificar per escrit aquest retard.

Els mestres portaran un control d’aquests retards, i en cas de ser reiteratius parlaran amb la família per tal que es resolgui aquesta situació.

La higiene la vestimenta i l’equipament escolar

Higiene personal

Cal que els alumnes vinguin a l’escola tenint cura de la seva pròpia higiene personal, per respecte als altres i a ells mateixos.

Si algun alumne/a pateix alguna malaltia infecciosa, els pares prendran les mesures adients i no el/la portaran a l’escola.

Si al llarg del curs apareixen paràsits capil·lars, caldrà fer el tractament adequat i no dur el nen/a a l’escola per evitar contagis.

Medicació: no s’administrarà cap medicament sense la correcta autorització dels pares i del facultatiu amb la recepta i dosi corresponent.

Cal que cada alumne/a porti a la cartera mocadors per si en necessita.

Vestimenta

Tenint en compte que som un centre educatiu, cal que tots els/les alumnes vinguin a classe amb roba adient, en funció de l’activitat del dia. La indumentària ha de ser digna i correcta en tot moment, que no sigui ofensiva a la institució, mestres i companys/es; no ensenyar roba interior; escots i pantalons curts moderats; llargada de samarretes, tenir cura amb els eslògans publicitaris …

No es pot portar caputxa, gorra, xancletes i pantaló tipus banyador. La roba de platja i/o esportiva cal guardar-la per al cap de setmana.

Respecte als cabells: cal dur-los arreglats, amb un tallat correcte i adient a l’edat de cada alumne/a d’una escola de primària.

No es permetran, en horari escolar, les ungles pintades; ni de les mans ni dels peus. Tampoc ulls, llavis i cara maquillats.

Equipament escolar

És obligatori l’ús d’aquestes prendes d’uniforme:

* Bata de l’escola degudament marcada amb el nom de l’alumne/a a l’etapa d’Educació Infantil i al primer cicle d’Educació Primària.

* Xandall de l’escola i samarreta (d’estiu i d’hivern) degudament marcades, a les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

Per fer educació física s’ha de portar el xandall d’uniforme, la samarreta i una tovallola.

Si un nen/a no porta, no podrà fer aquesta activitat.

Els cabells llargs cal recollir-los amb una diadema o goma.

Els pares són els responsables del compliment d’aquestes normes.

Altres

No cal dur rellotge a l’escola, totes les classes en tenen. Així evitarem la distracció i les comparacions.

Tampoc es poden dur mòbils a cap curs.

Recomanem a tots els pares que, si fora de l’escola els alumnes utilitzen les noves tecnologies, com un un mòbil, tableta,…tinguin cura i en facin un bon ús.