Què emprem

Metodologia

Metodologia

Partint dels objectius i de les competències bàsiques establertes per a les etapes que impartim, a l’hora de realitzar les activitats programades tenim en compte el coneixement previ de cada alumne/a així com el seu ritme d’aprenentatge.

Aspectes:

1. L’assoliment del currículum utilitzant diferents materials com:
−  Llibres de text i consulta
−  Recursos TIC: Ipads, pissarres digitals, pantalles interactives, ordinadors, retroprojectors ...
−  Sortides, visites, sortides i exposicions relacionades amb els temes treballats.

2. L’ús de tècniques d’aprenentatge de tipus individual o col·lectiu, com:
−  Desdoblaments (diferent nivell aprenentatge) principalment català i matemàtiques.
−  Reforç

−  Atenció individualitzada quan les altres mesures no són suficients
−  Adaptació curricular (PI) quan és convenient.

(Tot valorat per la Comissió de la Diversitat i la psicòloga del centre).

3. Competència lingüística. Utilitzem el català com a llengua vehicular d’aprenentatge de la lecto-escriptura.
El castellà l’introduïm al cicle Inicial de Primària com a segona llengua.
Donem molta importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

4. Treballem ja la Intel·ligència emocional, tant a Educació Infantil com a Educació Primària, per tal de facilitar als nostres alumnes el coneixement de les seves emocions i les dels altres, com per donar eines que facilitin la regulació d’aquestes i així millorar la seva autoestima i relacions interpersonals

5. Complementem la tasca educativa i formativa amb altres aprenentatges: música, escacs, teatre, educació viària, manualitats, esport... i les festes i tradicions pròpies de la nostra cultura.

6. Acció tutorial amb els alumnes i amb les famílies.

7. Formació permanent dels mestres per tal d’estar al dia dels nous recursos didàctics en l’àmbit educatiu.

Anglès
Música
Noves tecnologies
Orientació psicopedagògica
Inteligència emocional