Què emprem

Metodologia

Partint dels objectius i de les competències bàsiques establertes per a les etapes que impartim, a l’hora de realitzar les activitats programades tenim en compte el coneixement previ de cada alumne/a així com el seu ritme d’aprenentatge.

Aspectes:

1. L’assoliment del currículum utilitzant diferents materials com:
−  Llibres de text i consulta
−  Recursos TIC: Ipads, pissarres digitals, pantalles interactives, ordinadors, retroprojectors …
−  Sortides, visites, sortides i exposicions relacionades amb els temes treballats.

2. L’ús de tècniques d’aprenentatge de tipus individual o col·lectiu, com:
−  Desdoblaments (diferent nivell aprenentatge) principalment català i matemàtiques.
−  Reforç

−  Atenció individualitzada quan les altres mesures no són suficients
−  Adaptació curricular (PI) quan és convenient.

(Tot valorat per la Comissió de la Diversitat i la psicòloga del centre).

3. Competència lingüística. Utilitzem el català com a llengua vehicular d’aprenentatge de la lecto-escriptura.
El castellà l’introduïm al cicle Inicial de Primària com a segona llengua.
Donem molta importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

4. Treballem ja la Intel·ligència emocional, tant a Educació Infantil com a Educació Primària, per tal de facilitar als nostres alumnes el coneixement de les seves emocions i les dels altres, com per donar eines que facilitin la regulació d’aquestes i així millorar la seva autoestima i relacions interpersonals

5. Complementem la tasca educativa i formativa amb altres aprenentatges: música, escacs, teatre, educació viària, manualitats, esport… i les festes i tradicions pròpies de la nostra cultura.

6. Acció tutorial amb els alumnes i amb les famílies.

7. Formació permanent dels mestres per tal d’estar al dia dels nous recursos didàctics en l’àmbit educatiu.

Anglès

Nosaltres donem molta importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Per tant, ja la introduïm a Educació Infantil des de P3.

A l’Educació Primària, a més de les hores pròpiament d’estudi de la llengua anglesa, fem en anglès l’àrea de Plàstica, d’ Educació física, temes de Medi i Matemàtiques, i l’Ecoproject i el Laboratori d’Idiomes. Tot això ens acosta a un 25% d’hores en anglès a l’Educació Primària.

L’assistència a obres teatrals en anglès, la presència temporal a l’escola d’un col·laborador nadiu i la celebració de festes típiques angleses serveix per propiciar un millor assoliment de la llengua.

Anglès

Anglès

Música

Tenim signat un conveni de col·laboració́ amb el Conservatori del Liceu. Això farà que els nostres alumnes que ho desitgin, quan acabin l’etapa de Primària, puguin, després de passar i superar unes proves externes, obtenir el nivell Bàsic de Música del Liceu, que els ha de permetre continuar els seus estudis en el Conservatori.

Tota l’etapa de Primària  segueix aquest pla d’estudis, que te plena competència amb el Departament d’Ensenyament.

També hi ha programades diferents actuacions (Cantates) amb els alumnes de primer, segon, tercer, quart i sisè amb col·laboració amb el Liceu així com la participació dels alumnes de 5è a Cantània.

A Cicle Superior els alumnes realitzen la pràctica setmanal d’una hora de flauta a les classes de Música, col·laborant així els alumnes de sisè, en diferents actes que ofereix l’escola com el concert de Nadal, Jocs florals, festa de fi de curs…

S’ofereix també tant als alumnes d’Educació Infantil com als d’Educació Primària la possibilitat de fer una activitat extraescolar de Música, ja sigui Sensibilització de P3 a P5, o l’aprenentatge d’un instrument de 1r a 6è de Primària.

A partir del curs 2019 els alumnes de Cicle Inicial realitzen la pràctica d’una hora setmanal de guitarra amb l’objectiu que l’alumne sigui conscient que la pràctica d’un instrument potencia la creativitat, desenvolupa habilitats per la imaginació, iniciativa, treball en equip, concentració, memòria, expressió de les emocions, curiositat, sensibilitat…

[/one_half]

Noves tecnologies

Un dels nostres principals reptes sempre ha estat el d’introduir les noves tecnologies dins de l’aprenentatge. Començant per les pissarres digitals interactives, i evolucionant cap als iPads, hem aconseguit que les TIC impregnin el dia a dia de l’escola, formant part de la nostra manera de fer i de ser. Els nostres alumnes es converteixen en creadors digitals, desenvolupant el seu esperit crític i el gust per la cultura audiovisual.

Orientació psicopedagògica

Mitjançant el Departament de Psicopedagogia de l’escola es pretén oferir als alumnes, mestres i pares i mares totes les eines necessàries per tal de fer front a qualsevol dubte, inquietud o possible problemàtica que pugui sorgir en l’àmbit escolar o familiar.
Es ben sabut que la detecció precoç de qualsevol tipus de dificultat permet una actuació més immediata i, per tant, evitar conseqüències futures més greus.

Per portar a terme aquesta tasca comptem amb la psicòloga de l’escola, que juntament amb altres serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, CREDA, SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROFESSIONALS…), quan es necessari, treballen tant per assessorar i donar pautes d’actuació a l’equip de mestres i així facilitar-los la tasca dins l’aula, com per informar d’aquells recursos que es poden fer servir per tal d’aconseguir l’evolució positiva i millora dels alumnes.

També es porta a terme un assessorament a les famílies a nivell de pautes educatives relacionades amb qualsevol tipus de dificultat o de problemàtica que puguin presentar els seus fills/es i que impedeixi el seu bon desenvolupament.

 

Assessorament mestres

El treball que es porta a terme amb els mestres va lligat a les següents tasques:

− Entrevistes d’assessorament psicopedagògic.

− Entrevistes de seguiment dels casos concrets, així com d’iniciació de nous.

− Elaboració del PI (Pla Individualitzat).

− Informació dels diferents recursos.

− Suport a les entrevistes amb les famílies.

 

Treball amb alumnes

El treball que es fa amb els alumnes des del departament consisteix en:

− Observació dels alumnes (aula I PATI). Detecció i prevenció.

− Procés d’orientació diagnòstica. Passar proves.

− Intervenció, tractament i seguiment en aquells casos que sigui necessari.

− Acollida i seguiment d’alumnes nouvinguts.

 

Assesorament pares i mares

El treball que el departament porta a terme relacionat amb els pares i mares va lligat a les següents tasques:

− Entrevistes d’assessorament psicològic per donar les orientacions necessàries.

− Donar pautes educatives, resolució de dubtes, derivació a professionals externs davant de qualsevol dificultat o problema que pugui presentar l’alumne/a.

− Entrevistes de seguiment per fer les valoracions i modificacions necessàries en funció de l’evolució de l’alumne/a.

− Donar informació relacionada amb la intervenció que realitza l’escola a nivell psicopedagògic, amb l’objectiu d’aconseguir un treball conjunt família-escola.

 

Escola de pares

Periòdicament es porten a terme unes xerrades destinades als pares i mares per tal d’ajudar-los en aquelles possibles dificultats que se’ls poden plantejar en l’educació dels fills/es.

Es tracta de donar eines a les famílies per tal de facilitar la seva tasca educativa. Entre ells, les xerrades que s’han fet han estat:

  • Les rebequeries
  • Límits i normes
  • Els nens i nenes amb dèficit d’atenció
  • Tècniques i hàbits d’estudi

Aquestes xerrades les porta a terme la psicòloga de l’escola.

 

Grup de suport

Ha estat una nova iniciativa del departament psicopedagògic del Centre amb el lema: acompanyar des del compartir. Aquesta experiència neix del nostre interès de poder acompanyar als pares i mares en aquells aspectes de l’educació i la criança que formen part del dia a dia, i que en moltes ocasions resulten difícils.

Un dels principals objectius serà ajudar a les famílies a que amb les seves pròpies experiències, i amb l’orientació d’un professional, puguin trobar les alternatives i eines adequades que els permetin realitzar amb més facilitat i eficàcia la seva tasca educativa. L’acompanyament serà entès com un espai on poder aturar-se i pensar conjuntament, on poder intercanviar comunicació i experiència sobre allò que els hi preocupa, a partir de la interacció i relació amb altres persones que es trobin en situacions similars.

Intel·ligència emocional

El taller d’Intel·ligència emocional es realitza amb tots els alumnes de l’escola des de P3 a 6è de Primària.

Mitjançant aquest taller ens proposem com a objectiu principal el desenvolupament de la personalitat dels nostres alumnes d’una forma equilibrada. Per aconseguir-ho els ensenyarem a desenvolupar les habilitats necessàries per:

− Identificar les seves emocions i les dels altres.

− Tenir un bon control i regulació d’aquestes emocions.

− Millorar la seva autoestima i autoconcepte.

− Facilitar les seves relacions interpersonals.

− Participar i gaudir del fet de conviure en societat.

Tot això amb una finalitat…. aconseguir que siguin FELIÇOS!!!!!!!!!

A l’Educació Infantil fem servir el recurs “Posa’t un conte”, un material versàtil que permet a mestres i professionals de l’etapa infantil plantejar un gran nombre i varietat d’activitats a l’aula relacionades amb l’educació emocional dels més petits.

Intel·ligència emocional

Intel·ligència emocional

L’objectiu d’aquestes activitats es fer una proposta que estimuli la comunicació, el pensament, la socialització, el desenvolupament de la seguretat afectiva i emocional i la capacitat de conviure en la diversitat, tot oferint als infants la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements en contextos i situacions diverses.

Intel·ligència emocional

Intel·ligència emocional

A l’Educació Primària es treballa la Intel·ligència Emocional proposant diferents activitats dinàmiques, participatives i relacionades amb la vida diària, que permetin ensenyar als nens i nenes com els nostres pensaments i comportaments provoquen el nostre estat d’ànim, i també com el reconeixement d’aquests pensaments, de les nostres emocions, de la dels altres, i el fet de tenir un bon control d’aquestes, ens permet millorar la nostra capacitat de solucionar els problemes, adaptant-nos a les circumstàncies.

Intel·ligència emocional

Intel·ligència emocional